آکادمی

مشاوره طراحی روشنایی

طراحی روشنایی

طراحي، اجرا و به طور كلي مهندسي روشنايي در ساختمانهـا براسـاس اسـتانداردهاي شـناخته شـده و معتبر جهاني باتوجه به انواع تجهيزات موجود و مباحث مربوط بـه حفـظ سـلامت بينـايي و مسـايل فنـي از اهميت ويژه اي برخوردار است. تنوع كاربريها و پيشرفت روز افزون در توليد تجهيزات جديد، استفاده از يـك آييننامه و دستورالعمل استاندارد با رسته بندي نسبتا كاملي را الزام آور مي نمايد.

از جمله نقاط قوت اصلي شرکت میران نورگستر تسلط به طراحي روشنايي توسط تیمی مجرب است و قابليت ارايه خدمات مشاوره طراحی روشنایی می باشد.

edari111 4

محاسبات به کمک نرم افزار DIALux

طراحی، محاسبه و تجسم نور برای اتاق های یک نفره، کل ساختمان ها، خیابان ها، مناطق بیرونی، روشنایی اضطراری و روشنایی روز. DIALux استاندارد جهانی در نرم افزار طراحی نور است.

164093 14633425
sdgrgre
143546fd l

طراح سيستم روشنايي بايد ابتدا با توجه به ارزيابي هايي كه در مورد فضا انجام ميدهد، اطلاعات اصلي در مورد كاربري،ابعاد دقيق فضا، ارتفاع سطح كار، ميزان انعكاس نور از سطوح داخلي فضا را بدست آورد. در ادامه با توجه به اطلاعات بدست آمده و شرايط محيط، كاربري و نيازهاي فضا، طراح نسبت به انتخاب نوع چراغ اقدام و طراحي سيستم روشنايي با استفاده از مشخصات و جداول فني چراغ خواهد بود.

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

ارزیابی های اولیه ی فضا

تعيين تعداد چراغ مورد نياز براي رسيدن به سطح روشنايي مورد نياز فضا

تعيين آرايش چراغها در فضا با توجه به حداكثر فاصله چراغها با يكديگر و ديوار

بررسي نقاط كور روشنايي، كنترل خيرگي و بررسي موانع نصب چراغ در سطوح

جهت اطمينان از يكنواختي پخش نور در فضا، حداكثر فاصله بين دو چراغ ضريبي از ارتفاع موثر چراغ خواهد بود. اين ضريب در جداول استاندارد روشنايي هر چراغ ارائه شده است. از اين رو هنگام تعيين چيدمان چراغها در فضا، فاصله چراغها از يكديگر نبايد كمتر از ارتفاع نصب چراغها باشد.به منظور اطمينان از كيفيت طراحي روشنايي، كنترل ضريب خيرگي در انتهاي مراحل طراحي سيستم روشنايي الزامي است. 

طراحی روشنایی
Verified by MonsterInsights