آکادمی

محصولات ضدانفجاردرنوزدهمین نمایشگاه نفت و گاز

Untitled 1

با عنایت به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران، شرکت میران نورگستر بعنوان نماینده شرکت کورتم ایتالیا  شما را به بازدید از غرفه این شرکت دعوت می نماید.

مکان: محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان: ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سالن ۳۸

Verified by MonsterInsights