سیستم هوشمند ترایدونیک

DALI

کلمه ی DALI مخفف عبارت Digital Adrressable Lighting Interface است. دالی یک استاندارد برای بالاست های دیجیتال را مشخص می کند. پروتکل دالی مستقل از تولیدکنندگان تجهیزات روشنایی است و طبق استاندارد 60929  IEC قابلیت استفاده برای تجهیزات از  برندهای گوناگون را دارد. سیستم Dali در واقع یک استاندارد یا پروتکل می باشد که توسط ان می توان در یک سیستم هوشمند سازی BMS میزان نور چراغ ها و روشن یا خاموش شدن آنها را با سیم کشی ولتاژ پایین انجام داد. سیستم Dali حتی می تواند خطاهای لامپ و خطاهای تنظیم نور لامپ را نیز گزارش دهد و این کار هزینه نگهداری را کاهش داده و همچنین کیفیت کار نوردهی ساختمان را بالا می برد. همچنین داده ها در سیستم dali در برابر نویز مقاوم می باشند. همچنین در این سیستم می توان هر لامپ را بطور جداگانه و یا بصورت گروهی مدیریت و کنترل نمود.

مزایای استفاده از DALI

ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺰرگ و اﺗﺎﻗﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آدرس ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد

ﻫﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ آدرس ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد دارد .با این وجود ﻫﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ دﯾﮕﺮي را دارد.

تعداد آدرس ها

در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ DALI ﺗﺎ 64 آدرس ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودي ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ DALI ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي

ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎي DALI ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ 1 ﺗﺎ 16 ﮔﺮوه در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮﻧﺪ

ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ

ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎي ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي DALI ﮔﺰارش داده ﻣﯿﺸﻮد.

الزامات پاسخ دهی لامپ

در ﭘﺮوﺗﮑﻞ DALI ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 254 ﭘﻠﻪ )2/8 % ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ( ﻻزم اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
• 100 % _ 0 ﺑﺮاي ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
• % 3 _ 100 ﺑﺮاي ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ )ﻓﺸﺮده – ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ(
• 100 % _ 0 ﺑﺮاي ﻻﻣﭙﻬﺎي ال اي دي

الزامات فرمان

ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮاﻣﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮز ﺑﻪ ﻻﻣﭗ وﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي DALI ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.

الزامات دیگر

ﭘﺮوﺗﮑﻞ DALI ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺑﻨﯿﺎدي ، ﺑﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺪاﺧﻞ ، ﻧﻮع ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻣﯿﺸﻮد.

الزامات پروتکل DALI

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ DALI اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه وﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ . اﻟﺰاﻣﺎت DALI ﺑﻪ ﻗﺮار روبرو می باشد:

در بين شرکت هاي سازنده تحهيزات LMS، شرکت TRIDONIC از جمله شرکتهايي است که محصولات متنوعي با قابليت هاي ويژه و منحصر به فرد در سيستم کنترل هوشمند روشنايي دارد.
ويژگي هاي سيستم کنترل هوشمند روشنايي DALI ساخت TRIDONIC

• امکان کنترل تک تک چراغ ها در يک محيط نرم افزاري
• امکان کنترل بيش از 64 آدرس توسط سيستم کنترلر
• امکان تعريف سناريوهاي مختلف با قابليت تعيين سرعت تغيير از يک دهم ثانيه تا يک هفته
• پانل کنترلي زيبا با امکان کار بسيار راحت و آسان براي کاربر
• قابليت اتصال به سيستم کنترلر مرکزي ساختمان هاي هوشمند