اطلاعات مهندسی روشنایی

خانه / دانشنامه / اطلاعات مهندسی روشنایی

No.01 “Lighting with Artificial Light”

No. 02″Good Lighting for a Better Learning Environment”

۵۶ pages , DIN A4

Download (English) PDF 5.9 MB

No.03 “Roads, Paths and Squares”

No.04 “Office Lighting: Motivating and Efficient”

No.05 “Industry and Trade”

۶۰ pages , DIN A4

Download (English) PDF 3.8 MB

No.06 “Shop Lighting – Attractive and Efficient”

۵۶ pages , DIN A4

Download (English) PDF 6.4 MB

No.07 “Light as a Factor in Health”

۶۴ pages , DIN A4

Download (English) PDF 6.4 MB

No.08 “Sport and Leisure”

۶۴ pages , DIN A4

Download (English) PDF 6.5 MB

No.10″Emergency Lighting, Safety Lighting”

۵۲ pages , DIN A4

Download (English) PDF 5.0 MB

No.11 “Good Lighting for Hotels and Restaurants”

۵۲ pages , DIN A4

Download (English) PDF 2.7 MB

No.12″Lighting quality with electronics”

۳۲ pages , DIN A4

Download (English) PDF 2.8 MB

No.13 “Outdoor workplaces”

۳۶ pages , DIN A4

Download (English) PDF 5.0 MB

No.14″Ideas for Good Home Lighting”

۶۰ pages , DIN A4

Download (English) PDF 4.4 MB

No.15 “Good Outdoor Lighting for the Home”

۴۰ pages , DIN A4

Download (English) PDF 3.5 MB

No.16″City Marketing with Light”

۴۰ pages , DIN A4

Download (English) PDF 5.2 MB

No.17 “LED: The Light of the Future”

۶۰ pages , DIN A4

Download (English) PDF 5.0 MB

No.18″Good Lighting for Museums, Galleries and Exhibitions”

۴۸ pages , DIN A4

Download (English) PDF 3.9 MB

No.19 “Impact of Light on Human Beings”

۴۸ pages , DIN A4

Download (English) PDF 4.0 MB

“Guide to DIN EN 12464-1″

۴۴ pages , DIN A4

Download (English) PDF 3.8 MB

تماس با ما

هر گونه سوال ، انتقاد و یا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید